سفارش امام زمان (عج) درباره نماز صبح و مغرب

 

سفارش امام زمان (عج) درباره نماز صبح و مغرباز رحمت خدا بدور است کسى که نماز صبح را چندان به تأخیر بیندازد تا ستاره ها دیده نشوند و نماز مغرب را بقدرى به تأخیر بیندازد تا ستاره ها نمایان شوند ..مرحوم کلینى و شیخ طوسى و طبرسى از «زهرى» نقل کرده اند که گفت:

 

مدّتهاى مدید در طلب حضرت مهدى علیه السّلام بودم و در این راه اموال فراوانى (در راه خدا) خرج کردم اما به هدف نرسیدم تا اینکه به خدمت محمّد بن عثمان رسیدم و مدتى در خدمت او بودم تا روزى از او به التماس خواستم که مرا به خدمت امام زمان علیه السّلام ببرد. محمّد بن عثمان پاسخ منفى داد، ولى در مقابل تضرع بسیار من، سرانجام لطف کرد و فرمود: «فردا اول وقت بیا.»

فرداى آن روز، اول وقت به خدمت محمّد بن عثمان رفتم، دیدم جوانى خوش سیما و خوشبو همراه اوست و به من اشاره کرد که این است آن کس که در طلبش هستى. به خدمت امام زمان علیه السّلام رفتم و آنچه سؤال داشتم، مطرح کردم. ایشان جواب مرا فرمود تا به خانه اى رسیدیم و داخل خانه شد و دیگر حضرتش را ندیدم. در این ملاقات، ایشان دوبار به من فرمود:
«از رحمت خدا بدور است کسى که نماز صبح را چندان به تأخیر بیندازد تا ستاره ها دیده نشوند و نماز مغرب را بقدرى به تأخیر بیندازد تا ستاره ها نمایان شوند.»


منبع :داستانهاى صاحبدلان، ج 1، ص131

 

sahebzaman.org

 

انتهای ِ دریا را

برکه ها نمی فهمند! پس ببخش … اگر گاهی گـُم می کنم نشانی
را

العَجَل ماهِ کنعانی ِ من
!

 

/ 0 نظر / 20 بازدید